https://www.youtube.com/channel/UClSJBlFWwYZSJX5HgaqtyNQ
☆ 網站計數器 ☆
會員登入
帳號:

密碼:

記住我忘記密碼?

現在註冊!
計數器
今天: 234234234
昨天: 729729729
本週: 234234234
本月: 9086908690869086
總計: 659703659703659703659703659703659703
平均: 318318318
線上使用者
13人線上 (1人在瀏覽☆ 網站計數器 ☆)

會員: 0
訪客: 13

更多…
網站佈景

(共 5 個樣板佈景)

統計計數報表 (訪客計數) <http://kinghungip.org>

有效資料數 : 3000 (2024-06-11 -> 2024-06-16)
參照網址(一覽)
https://www.google.com/ https://www.google.com/ 4
Irregular Expression Irregular Expression 2

搜尋關鍵分析
http://kinghungip.org/modules/tad_discuss/discuss.php?DiscussID=50 http://kinghungip.org/modules/tad_discuss/discuss.php?DiscussID=50 3
http://kinghungip.org/modules/tad_discuss/discuss.php?DiscussID=23 http://kinghungip.org/modules/tad_discuss/discuss.php?DiscussID=23 1

星期分析
星期日 星期日 91,247 (14%)
星期一 星期一 89,257 (14%)
星期二 星期二 93,274 (14%)
星期三 星期三 95,010 (14%)
星期四 星期四 93,445 (14%)
星期五 星期五 98,955 (15%)
星期六 星期六 98,504 (15%)

時間帶分析
00 5266Robot : 21651 26,917 (4%)
01 5106Robot : 21808 26,914 (4%)
02 5263Robot : 21601 26,864 (4%)
03 5533Robot : 21868 27,401 (4%)
04 5002Robot : 21179 26,181 (4%)
05 5416Robot : 22052 27,468 (4%)
06 5749Robot : 22088 27,837 (4%)
07 5756Robot : 21622 27,378 (4%)
08 5980Robot : 21359 27,339 (4%)
09 6823Robot : 21706 28,529 (4%)
10 6703Robot : 21567 28,270 (4%)
11 7470Robot : 21083 28,553 (4%)
12 6143Robot : 21038 27,181 (4%)
13 6994Robot : 21012 28,006 (4%)
14 6683Robot : 21302 27,985 (4%)
15 6169Robot : 21493 27,662 (4%)
16 5895Robot : 21278 27,173 (4%)
17 6661Robot : 20724 27,385 (4%)
18 6500Robot : 21471 27,971 (4%)
19 6449Robot : 21564 28,013 (4%)
20 5976Robot : 20996 26,972 (4%)
21 6201Robot : 21160 27,361 (4%)
22 5839Robot : 21481 27,320 (4%)
23 6053Robot : 20970 27,023 (4%)