https://youtu.be/UJdlYepJjZQ
☆ 網站計數器 ☆
會員登入
帳號:

密碼:

記住我忘記密碼?

現在註冊!
計數器
今天: 168168168
昨天: 352352352
本週: 1777177717771777
本月: 168168168
總計: 422426422426422426422426422426422426
平均: 311311311
線上使用者
12人線上 (1人在瀏覽☆ 網站計數器 ☆)

會員: 0
訪客: 12

更多…
網站佈景

(共 5 個樣板佈景)

統計計數報表 (訪客計數) <http://kinghungip.org>

有效資料數 : 3000 (2022-06-22 -> 2022-07-01)
參照網址(一覽)
https://webtechsurvey.com/ https://webtechsurvey.com/ 1
https://r.search.yahoo.com/ https://r.search.yahoo.com/ 1
http://b.tvb.com/ http://b.tvb.com/ 1
http://sandbridge.net/ http://sandbridge.net/ 1

搜尋關鍵分析

星期分析
星期日 星期日 59,687 (14%)
星期一 星期一 57,481 (14%)
星期二 星期二 59,190 (14%)
星期三 星期三 59,965 (14%)
星期四 星期四 59,133 (14%)
星期五 星期五 63,896 (15%)
星期六 星期六 63,063 (15%)

時間帶分析
00 4100Robot : 13009 17,109 (4%)
01 3952Robot : 12631 16,583 (4%)
02 4102Robot : 12647 16,749 (4%)
03 4417Robot : 13342 17,759 (4%)
04 3904Robot : 12698 16,602 (4%)
05 4380Robot : 13221 17,601 (4%)
06 4685Robot : 13563 18,248 (4%)
07 4644Robot : 13260 17,904 (4%)
08 4719Robot : 12924 17,643 (4%)
09 5399Robot : 13041 18,440 (4%)
10 5273Robot : 12761 18,034 (4%)
11 5497Robot : 12584 18,081 (4%)
12 4942Robot : 12563 17,505 (4%)
13 5533Robot : 12594 18,127 (4%)
14 5154Robot : 12880 18,034 (4%)
15 4867Robot : 12923 17,790 (4%)
16 4473Robot : 12847 17,320 (4%)
17 5281Robot : 12461 17,742 (4%)
18 5168Robot : 12947 18,115 (4%)
19 4853Robot : 12957 17,810 (4%)
20 4664Robot : 12809 17,473 (4%)
21 4573Robot : 12797 17,370 (4%)
22 4435Robot : 12824 17,259 (4%)
23 4732Robot : 12396 17,128 (4%)