https://www.youtube.com/channel/UClSJBlFWwYZSJX5HgaqtyNQ
☆ 網站計數器 ☆
會員登入
帳號:

密碼:

記住我忘記密碼?

現在註冊!
計數器
今天: 9
昨天: 491491491
本週: 500500500
本月: 7308730873087308
總計: 245145245145245145245145245145245145
平均: 266266266
線上使用者
8人線上 (1人在瀏覽☆ 網站計數器 ☆)

會員: 0
訪客: 8

更多…
網站佈景

(共 5 個樣板佈景)

統計計數報表 (訪客計數) <http://kinghungip.org>

有效資料數 : 3000 (2021-04-12 -> 2021-04-19)
參照網址(一覽)
https://sg.shuct.net/ https://sg.shuct.net/ 10
https://r.search.yahoo.com/ https://r.search.yahoo.com/ 5

搜尋關鍵分析
Google global ranking site:sg.shuct.net Google global ranking site:sg.shuct.net 10

星期分析
星期日 星期日 35,007 (14%)
星期一 星期一 32,731 (13%)
星期二 星期二 34,494 (14%)
星期三 星期三 34,712 (14%)
星期四 星期四 32,944 (13%)
星期五 星期五 38,396 (16%)
星期六 星期六 36,850 (15%)

時間帶分析
00 2318Robot : 7304 9,622 (4%)
01 2367Robot : 7360 9,727 (4%)
02 2488Robot : 7358 9,846 (4%)
03 2782Robot : 7483 10,265 (4%)
04 2271Robot : 7303 9,574 (4%)
05 2524Robot : 7459 9,983 (4%)
06 2600Robot : 7818 10,418 (4%)
07 2486Robot : 7642 10,128 (4%)
08 2676Robot : 7405 10,081 (4%)
09 3489Robot : 7558 11,047 (5%)
10 3271Robot : 7317 10,588 (4%)
11 3387Robot : 7373 10,760 (4%)
12 2789Robot : 7333 10,122 (4%)
13 3138Robot : 7394 10,532 (4%)
14 2980Robot : 7447 10,427 (4%)
15 2867Robot : 7767 10,634 (4%)
16 2524Robot : 7575 10,099 (4%)
17 3073Robot : 7314 10,387 (4%)
18 3006Robot : 7499 10,505 (4%)
19 2823Robot : 7613 10,436 (4%)
20 2695Robot : 7538 10,233 (4%)
21 2576Robot : 7560 10,136 (4%)
22 2423Robot : 7286 9,709 (4%)
23 2765Robot : 7121 9,886 (4%)