https://rumble.com/c/c-396515
會員登入    
 + 註冊新帳號
  • Main navigation
命運網農曆對照
會員登入
帳號:

密碼:

記住我忘記密碼?

現在註冊!
線上使用者
5人線上 (1人在瀏覽網站計數器)

會員: 0
訪客: 5

更多…
本站資訊
管理員
kinghungip
kinghungip
 

統計計數報表 (訪客計數) <http://kinghungip.org/1284>

有效資料數 : 3000 (2020-10-19 -> 2021-01-28)
參照網址(一覽)

搜尋關鍵分析

星期分析
星期日 星期日 3,034 (14%)
星期一 星期一 2,853 (13%)
星期二 星期二 3,103 (14%)
星期三 星期三 3,603 (17%)
星期四 星期四 3,084 (14%)
星期五 星期五 3,013 (14%)
星期六 星期六 2,919 (14%)

時間帶分析
00 479Robot : 439 918 (4%)
01 428Robot : 363 791 (4%)
02 455Robot : 409 864 (4%)
03 400Robot : 415 815 (4%)
04 501Robot : 373 874 (4%)
05 518Robot : 451 969 (4%)
06 472Robot : 406 878 (4%)
07 482Robot : 424 906 (4%)
08 490Robot : 477 967 (4%)
09 468Robot : 418 886 (4%)
10 469Robot : 464 933 (4%)
11 942Robot : 415 1,357 (6%)
12 489Robot : 447 936 (4%)
13 479Robot : 408 887 (4%)
14 434Robot : 461 895 (4%)
15 439Robot : 394 833 (4%)
16 438Robot : 396 834 (4%)
17 443Robot : 364 807 (4%)
18 487Robot : 428 915 (4%)
19 484Robot : 400 884 (4%)
20 483Robot : 395 878 (4%)
21 449Robot : 420 869 (4%)
22 464Robot : 414 878 (4%)
23 432Robot : 403 835 (4%)